kontroluj cukrzycę z nami
A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Pompa insulinowa - brak refundacji

Przeciwwskazania do refundacji zakupu osobistej pompy insulinowej dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z cukrzycą, w wieku poniżej 26 roku życia. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

1. HbA1c > 9% - wartość średnia z ostatniego roku

2. Choroby psychiczne – psychozy, ciężka depresja, także u rodziców dzieci do 10 r.ż.

3. Zaburzenia intelektualne, także u rodziców dzieci do 10 r.ż., uniemożliwiające zrozumienie zasad intensywnej insulinoterapii i obsługi pompy insulinowej.

4. Zaburzenia odżywiania

5. Uzależnienia, także u rodziców dzieci do 10 r.ż.

6. Nieusprawiedliwione nieobecności na wizytach lekarskich (obecność tylko na 1 wizycie w ciągu roku lub brak wizyty) w Poradni Diabetologicznej

7. Nieprzestrzeganie lub nierozumienie zasad intensywnej czynnościowej insulinoterapii (brak odpowiedniej samokontroli glikemii, brak kontroli obecności ciał ketonowych w sytuacjach przedłużającej się hiperglikemii, nieprecyzyjne szacowanie dawki insuliny posiłkowej)

8. > 1 epizod kwasicy ketonowej w ciągu roku

9. Ciężka, szybko postępująca retinopatia proliferacyjna przed laseroterapią lub w trakcie laseroterapii

10. Brak akceptacji choroby, pomimo pełnej opieki diabetologicznej i pomocy psychologicznej (pisemna opinia psychologa mającego doświadczenie w diabetologii)

11. Brak przestrzegania zasad higieny osobistej

12. Regularna ekspozycja na silne pole magnetyczne

 Przeciwwskazania do kontynuacji leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej lub do refundacji oprzyrządowania* u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, w wieku poniżej 26 roku życia

1. Brak poprawy lub pogorszenie wyrównania metabolicznego cukrzycy oceniane po roku leczenia za pomocą OPI

2. Więcej niż 1 epizod cukrzycowej kwasicy ketonowej w ciągu roku

3. Więcej epizodów ciężkiej hipoglikemii niż podczas leczenia za pomocą wstrzykiwaczy typu pen.

4. Brak przestrzegania zasad intensywnej czynnościowej insulinoterapii, niedostateczna wiedza pacjenta (<70% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy o cukrzycy)

5. Nasilone odczyny skórne w miejscu implantacji zestawów infuzyjnych mimo próby zmiany rodzaju zestawu

6. Nieregularna wymiana zestawów infuzyjnych (rzadziej niż co 3 dni)

7. Nieusprawiedliwione nieobecności na wizytach lekarskich (obecność tylko na 1 wizycie w ciągu roku lub brak wizyty)

8. Utrzymująca się wartość HbA1c > 9% - (2 kolejne oznaczenia)

Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze – oprzyrządowanie do osobistej pompy insulinowej wystawia wyłącznie lekarz zatrudniony w poradni diabetologicznej lub w oddziale szpitalnym.

 

*Kryteria remisji według Schölin A i wsp. Diabet. Med. 2011; 28: 156: Prawidłowe wartości glikemii w profilu dobowym przy zapotrzebowaniu na insulinę < 0,3 j./kg mc./dobę oraz stężenie peptydu C > 0,5 ng/ml.

**Pacjenci dotychczas leczeni za pomocą osobistej pompy insulinowej, których pompa uległa uszkodzeniu lub skończył się czas jej pracy, podlegają tej samej kwalifikacji, co pacjenci rozpoczynający terapię. Wcześniejsze leczenie za pomocą pompy nie oznacza automatycznej refundacji nowego urządzenia.

***Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze — oprzyrządowanie do osobistej pompy insulinowej wystawia wyłącznie lekarz zatrudniony w poradni diabetologicznej lub na oddziale szpitalnym.

 

 

Źródło:www.dk.viamedica.pl Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2016

data-matched-content-rows-num="3" data-matched-content-columns-num="3"